Forretningsførsel

Sameie/ boligselskap – hvorfor ha bistand fra en forretningsfører?


Styret i et sameie har som oppgave å lede virksomheten i boligselskapet i samsvar med lov, vedtekter og vedtak i generalforsamlingen eller årsmøtet (brl §8-8 og esl §57). I saker som gjelder rettigheter og plikter representerer styret andelseierne/seksjonseierne (brl § 8-16 og esl § 60). Styret kan inngå avtaler, saksøke og bli saksøkt på vegne av sitt boligselskap eller sameie.


Styret kan inngå avtaler om forhold som ligger innenfor sameiets formål, som for eksempel driftsavtaler om snømåking, renhold, strøm til fellesarealer, kabel-TV/bredbånd


Typiske oppgaver for styret vil være å sørge for at plikter til regnskapsførsel og alle økonomiske disposisjoner blir ivaretatt, forvaltning og drift av eiendomsmassen i sameiet, gjennomføring av årsmøte/ generalforsamling, medlemsmøte og styremøter og søke løsninger på forskjellige problemstillinger enten av juridisk karakter eller av praktisk art.


Søk profesjonell hjelp.


For seksjonseiere / sameiere i boligselskap vil det være svært viktig å ha et velfungerende styre for å sikre driften av sameiet, forvaltning av felles midler og ressurser, og ikke minst søke løsninger på eventuelle problemstillinger.


Styret i et boligselskap / sameie vil ofte bestå av eierne i boligselskapet som oftest ikke er profesjonelle ledere, men mennesker med ulik bakgrunn og varierende kompetanse. Det er derfor viktig at styret søker bistand fra for eksempel en forretningsfører i saker som krever noe mer enn alminnelig sunn fornuft.


Forretningsførsel


Med AC Regnskap DA som forretningsfører får du:


  • Kompetanse og rådgivning i å sikre den daglige og fremtidige driften av sameiet
  • Hvordan styret skal forvalte felles midler og ressurser
  • Elektronisk portal for bl. Annet gjennomføring av digitalt årsmøte og styremøter inkludert informasjonsmøter med bistand i alle deler av møtene.
  • Våre digitale plattformer er enkle å forstå med velfungerende løsninger for blant annet utsendelse og mottak av fakturaer, avstemming i møter, protokoller osv. samt distribusjon av informasjon og opplysninger.
  • Bistand med IT løsning
  • Autorisert regnskapsfører.


Som forretningsfører for flere sameier ser vi at et nytt styre ofte tenker at det holder å ha en regnskapsfører for boligselskapet/sameiet sitt. For mange mindre sameier fungerer dette greit, men forutsetter et svært velfungerende styre som har anledning til å bruke mye av sin fritid på sitt styreverv.